Prawo spółek
  • doradztwo prawne w zakresie wyboru formy organizacyjnej prowadzenia działalności gospodarczej;
  • zawiązywanie i czynności rejestracyjne spółek prawa handlowego, w tym sporządzanie umów spółek, statutów, regulaminów oraz pozostałych dokumentów rejestrowych;
  • zmiany podmiotowe w spółkach prawa handlowego (połączenia, podziały, przekształcenia);
  • inne zmiany w spółkach prawa handlowego wymagające rejestracji;
  • obsługa zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń;
  • rozwiązywanie i likwidacja spółek prawa handlowego;
  • zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu prawa handlowego;